OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2560:ว_7_การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างขุดลอก_ระดับอาวุโส

ว 7/2560 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างขุดลอก ระดับอาวุโส

ที่ นร 1008/ว 7

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

14 มิถุนายน 2560

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างขุดลอก ระดับอาวุโส

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานช่างขุดลอก ตำแหน่งนายช่างขุดลอก ระดับอาวุโส

ตามหนังสือทีอ้างถึง แจ้งว่า ก.พ. ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จำนวน 245 สายงาน มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้มีมติให้ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างขุดลอก ตำแหน่งนายช่างขุดลอก ระดับอาวุโส โดยกำหนดให้ได้รับเงินเดือนถึงอัตราขั้นสูงของบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภททั้วไป ระดับอาวุโส รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้นำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6618

โทรสาร 0 2547 1437

ว 7/2560 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างขุดลอก ระดับอาวุโส

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2560/ว_7_การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างขุดลอก_ระดับอาวุโส.txt · Last modified: 2017/12/06 10:31 by puirui