OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2560:ว_9_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นฯ

ว 9/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ที่ นร 1008/ว 9

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

21 กรกฎาคม 2560

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 30 ลงวันที่ 15 กันยายน 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กรณีตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กรณีตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น

ตามหนังสือทีอ้างถึง แจ้งมติ ก.พ. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ นั้น

โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (แบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติให้ปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากเดิมจำแนกตำแหน่งตามมาตรฐานกลาง 11 ระดับ เป็นจำแนกตำแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน และคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้มีมติให้ปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)

ดังนั้น เพื่อให้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันและเป็นประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ก.พ. จึงมีมติให้ยกเลิกการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นตามหนังสือที่อ้างถึง และให้ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตามสิ่งท่ี่ส่งมาด้วย 1 และ 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6662 และ 6663

โทรสาร 0 2547 1437

ว 9/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2560/ว_9_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นฯ.txt · Last modified: 2017/12/06 10:56 by puirui