OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2561:ว_10_การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ

ว 10/2561 เรื่อง การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ

ที่ นร 1004/ว 10

9 ตุลาคม 2561

เรื่อง การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ

ด้วยปัจจุบันมีหน่วยงานของรัฐขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เพื่อใช้บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น

ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการเป็นไปอย่างคุ้มค่าซึ่งจะเป็นประโยชน์กับภาครัฐโดยรวม และเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้สอบแข่งขันได้ในการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น รวมทั้งเพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 8 (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กำหนดแนวทางการให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เพื่อนำไปบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยซึ่งส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)

เลขาธิการ ก.พ.


Short URL
องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2561/ว_10_การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ.txt · Last modified: 2021/01/06 14:19 by thachakrits