OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2561:ว_1_การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษา

ว 1/2561 เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ที่ นร 1004/ว 1

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

26 มกราคม 2561

เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 21 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2554

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 5 ลงวันที่่ 7 พฤษภาคม 2558

3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 18 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ ก.พ. รับรอง จำนวน 1 เล่ม

ตามหนังสือที่อ้างถึง นำส่งรายชื่อปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาีพของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ที่ ก.พ. รับรอง มาเพื่อส่วนราชการทราบและใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณามีมติอนุมัติคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ตามหนังสือที่อ้างถึง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธีนี เทพมณี)

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

โทร. 0 2547 1921 - 7

โทรสาร 0 2547 1954

ว 1/2561 เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ ก.พ. รับรอง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2561/ว_1_การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษา.txt · Last modified: 2018/03/19 15:26 by puirui