OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2561:ว_2_การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ_1_อำเภอ_1_ทุน_ฯ

ว 2/2561 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ

ที่ นร 1004/ว 2

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

31 มกราคม 2561

เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 10 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน) ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น) ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าสู่ระบบราชการมากขึ้น และส่วนราชการมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 1 (6) ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ก.พ. จึงมีมติกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ ดังนี้

1. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามหนังสือที่อ้างถึงข้างต้น

2. ให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

1) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาด้วยทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ซึ่งไม่รวมถึงผู้ที่หมดระยะเวลารับทุน ลาออกจากทุน หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุน

2) ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

3) ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก

4) กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องผ่านการพิจารณารับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. ก่อนวันที่บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

2.2 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

1) ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หรือรองหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธาน ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของตำแหน่งซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ เป็นกรรมการ ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ

2) ให้คณะกรรมการคัดเลืิอกกำหนดวิธีการสรรหาและวิธีการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก ทั้งนี้ อาจพิจารณาดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน วิธีการสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีอื่นใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจตั้งกรรมการออกข้อสอบ กรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน กรรมการสัมภาษณ์ หรือกรรมการอื่น หรือเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ก็ได้ตามความจำเป็น โดยเมื่อดำเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จ ให้รายงานผลต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เพื่อพิจารณาต่อไป

3) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ได้พิจารณาเห็นสมควรที่จะบรรจุผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับราชการแล้ว ก็ให้ดำเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้

4) เมื่อส่วนราชการได้ดำเนินการบรรจุผู้ได้รับคัดเลือกแล้ว ให้รายงานสำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย ทั้งนี้ ตามแบบรายงานการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

2.4 เงืื่อนไขในการคัดเลือก

1) ให้ส่วนราชการพิจารณาบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ในท้องถิ่นของผู้นั้นหรือในท้องถิ่นที่ใกล้เคียงก่อน

2) กรณีผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาด้วยทุนดังกล่าว ได้ศึกษาต่อและสำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ส่วนราชการอาจพิจารณาคัดเลือกให้บรรจุเข้ารับราชการด้วยคุณวุฒินั้นก็ได้

3. การใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อนวันที่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามหนังสือฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดไว้เดิมต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้ังนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

โทร. 0 2547 1941, 0 2547 1943

โทรสาร 0 2547 1954

ว 2/2561 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ


Infographic ที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2561/ว_2_การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ_1_อำเภอ_1_ทุน_ฯ.txt · Last modified: 2019/04/10 13:24 by thachakrits