OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2561:ว_4_กฎ_ก.พ._ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งฯ

ว 4/2561 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561

ที่ นร 1008/ว 4

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

10 เมษายน 2561

เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

2. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561

3. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561

ด้วย ก.พ. ได้ออกกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 ตอนที่ 14 ก วันที่ 9 มีนาคม 2561 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 ตอนที่ 17 ก วันที่ 16 มีนาคม 2561 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6602 6618

โทรสาร 0 2547 1437

ว 4/2561 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2561/ว_4_กฎ_ก.พ._ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งฯ.txt · Last modified: 2018/04/25 11:31 by puirui