OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2561:ว_5_การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ_ระดับชำนาญการพิเศษ

ว 5/2561 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ที่ นร 1006/ว 5

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

27 เมษายน 2561

เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 16 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548

4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 15 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 ก.พ. กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยกรณีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือที่อ้างถึง 3 และต่อมาตามหนังสือที่อ้างถึง 4 ก.พ. มีมติให้เพิ่มอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. กรม ที่กำหนดตามหนังสือที่อ้างถึง 3 ความแจ้งแล้ว นั้น

ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 ไม่ได้กำหนดเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลล่วงหน้าเพื่อแต่งตั้ง กรณีตำแหน่งที่จะว่าง แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนการวางแผนกำลังคนของส่วนราชการให้มีผู้ปฏิบัติงานทดแทนในตำแหน่งที่จะว่างอย่างรวดเร็ว อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคล และสร้างความต่อเนืื่องในการปฏิบัติราชการ ก.พ. จึงมีมติเห็นควรให้ อ.ก.พ. กรม สามารถพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งที่จะว่างเนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุราชการได้ โดยให้ดำเนินการล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ 1 ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป ซึ่งเป็นวันที่ตำแหน่งจะว่าง เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมนั้นจะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ กรณีที่ผู้นั้นต้องพ้นจากราชการไปก่อนเกษียณอายุราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้ถือว่าเป็นกรณีที่ตำแหน่งจะว่างเนื่องจากการเกษียณอายุราชการด้วย และต้องเปิดโอกาสให้บุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถเข้ารับการคัดเลือกก่อนมีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนภายในวันที่ตำแหน่งจะว่างดังกล่าวด้วย โดยต้องประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)

เลขาธิการ ก.พ.

ว 5/2561 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ


Infographic ที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2561/ว_5_การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ_ระดับชำนาญการพิเศษ.txt · Last modified: 2019/04/10 13:25 by thachakrits