OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2561:ว_7_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

ว 7/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

ที่ นร 1008/ว 7

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

25 มิถุนายน 2561

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 11 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558

3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 4 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ก.พ. ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ในส่วนของหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้ออกกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 โดยได้แจ้งเวียนส่วนราชการแล้วตามหนังสือที่อ้างถึง 3 และเพื่อให้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ในส่วนของหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สอดคล้องกับกฎ ก.พ. ทั้งสองฉบับดังกล่าวที่แก้ไขเพิ่มเติม ก.พ. จึงมีมติ ดังนี้

1. ให้ยกเลิกความในข้อ 1.2.1 ในสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึง 1 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือที่อ้างถึง 2 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“1.2.1 หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมในสำนักนายกรัฐมนตรี และอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ได้แก่ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ”

2. ให้ยกเลิกความในข้อ 1.7.1 ในสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึง 1 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือที่อ้างถึง 2 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“1.7.1 ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมในสำนักนายกรัฐมนตรี และอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ได้แก่ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1959

โทรสาร 0 2547 1437

ว 7/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2561/ว_7_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง.txt · Last modified: 2018/07/18 09:32 by puirui