OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2561:ว_8_การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ

ว 8/2561 เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ

ที่ นร 1004/ว 8

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

9 สิงหาคม 2561

เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 8 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

ตามหนังสือที่อ้างถึง นำส่งรายชื่อปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐต่าง ๆ มาเพื่อส่วนราชการทราบและใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณาแล้วพบว่า จากการที่ส่วนราชการนำหนังสือที่อ้างถึงไปปฏิบัติปรากฏว่ามีข้อความบางส่วนที่ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ดังนั้น จึงขอยกเลิกข้อความในช่องหมายเหตุ คู่มือการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่ ก.พ. รับรอง ลำดับที่ 79 ซึ่งระบุว่า “หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย เริ่มใช้ปีการศึกษา 1/2557”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

โทร. 0 2547 1921 - 7

โทรสาร 0 2547 1954

ว 8/2561 เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2561/ว_8_การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ.txt · Last modified: 2018/10/03 13:56 by wilasinee.i