OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2561:ว_9_การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ

ว 9/2561 เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ

ที่ นร 1004/ว 9

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

9 ตุลาคม 2561

เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 8 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 8 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย

คู่มือปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ที่ ก.พ. รับรอง

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงาน ก.พ. ได้นำส่งรายชื่อปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐต่าง ๆ ที่ ก.พ. รับรอง เพื่อส่วนราชการทราบและได้ใช้ประโยชน์ในการบริหาร ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 แจ้งยกเลิกข้อความในช่องหมายเหตุ ของคู่มือการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่ ก.พ. รับรอง ลำดับที่ 79 ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณามีมติรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 รายละเอียดปรากฏตาม

สิ่งที่ส่งมาด้วยซึ่งส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี) เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

โทร. 0 2547 1921-7

โทรสาร 0 2547 1954

ว9/2561 เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ

Short URL
องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2561/ว_9_การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ.txt · Last modified: 2020/01/31 10:13 by thachakrits