OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2562:ว_1_การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ

ว 1/2562 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ

ที่ นร 1019/ว 1

สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ

เรียน (เวียน กระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 32 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2552

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1013.7/ว 6 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

สิ่งที่ส่งมาด้วย

คู่มือการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 กำหนดให้ ก.พ. แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการตามข้อเสนอของหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อควบคุม กำกับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ก.พ. ได้มีมติกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมมาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณาเห็นว่า คณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมของส่วนราชการ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกลไกคณะกรรมการจริยธรรม จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 (1) ของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดยมีมติให้การเสนอรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมของส่วนราชการต้องทำการประเมินคุณสมบัติทางจริยธรรม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

โทร. 0 2547 2023

โทรสาร 0 2547 1727

นร1019_ว1_เรื่อง_การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ.pdf

Short URL
องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2562/ว_1_การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ.txt · Last modified: 2019/01/15 10:46 by thachakrits