OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2562:ว_2_การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างทันตกรรม

ว 2/2562 การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างทันตกรรม

ที่ นร 1008/ว

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

มกราคม 2562

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างทันตกรรม

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างทันตกรรม ตำแหน่งช่างทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้แจ้งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จำนวน 245 สายงาน มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้มีมติให้ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างทันตกรรม ตำแหน่งช่างทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน โดยกำหนดให้เพิ่มคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางช่างทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งกรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6679

โทรสาร 0 2547 1074

ว2-2562_specช่างทันตกรรม.pdf

สิ่งที่แนบมาด้วย

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2562/ว_2_การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างทันตกรรม.txt · Last modified: 2019/01/18 15:57 by thachakrits