OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2562:ว_5_หลักเกณฑ์และเงื่อนไข_กำหนดตำแหน่ง_อำนวยการ_ส่วนราชการ_แบ่งส่วนราชการใหม่

ว 5/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กรณีที่ส่วนราชการมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่

ที่ นร 1008/ว5

ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กรณีที่ส่วนราชการมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 20 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กรณีที่ส่วนราชการมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งในส่วนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กรณีที่ส่วนราชการมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ และปรับปรุงหลักเกณฑ์การยกเว้นการยุบเลิกตำแหน่ง (เพิ่มเติม) และแนวทางการจัดทำแผนการกำหนดตำแหน่งเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นของส่วนราชการ รวมทั้งเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวง มาเพื่อให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กรณีที่ส่วนราชการมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ มีความสอดคล้องกับหลักการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ก.พ. จึงมีมติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งกรณีดังกล่าว เพื่อให้มีความชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินการของส่วนราชการยิ่งขึ้น โดยยกเลิกหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กรณีที่ส่วนราชการมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ ที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือที่อ้างถึง และให้ใช้หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กรณีที่ส่วนราชการมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ ที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือฉบับนี้แทน ซึ่งส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

ว5/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กรณีที่ส่วนราชการมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่

Short URL
องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2562/ว_5_หลักเกณฑ์และเงื่อนไข_กำหนดตำแหน่ง_อำนวยการ_ส่วนราชการ_แบ่งส่วนราชการใหม่.txt · Last modified: 2019/02/20 16:07 by watanyu