OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2562:ว_9_แผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์

ว 9/2562 เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. 2561 - 2565

ที่ นร 1013/ว9

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. 2561 - 2565

เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ และหน่วยงานของรัฐ)

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว600 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. 2561 - 2565 และหนังสือที่เกี่ยวข้อง

ด้วยคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 มีมติรับทราบมาตรฐานการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 3 ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินำเสนอ โดยขอให้ปรับชื่อแผนให้เป็นไปตามแนวทางการเสนอแผนระดับที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่อ้างถึง รวมทั้งให้ทบทวนการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

สำนักงาน ก.พ. จึงขอนำส่งแผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. 2561 - 2565 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาเพื่อหน่วยงานของท่านใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดและสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กระทรวง กรม จังหวัด คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ และหน่วยงานของรัฐทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

ว9/2562 -- แผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. 2561 - 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย -- แผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์

Short URL
องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2562/ว_9_แผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์.txt · Last modified: 2019/06/11 10:19 by watanyu