OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2563:การปรับปรุงรายชื่อส่วนราชการ

ว 7/2563 เรื่อง การปรับปรุงรายชื่อส่วนราชการตามหลักเกณฑ์การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ที่ นร 1004/ว 7

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

4 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง การปรับปรุงรายชื่อส่วนราชการตามหลักเกณฑ์การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง
1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 10 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561
2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 1 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ พร้อมแจ้งรายชื่อส่วนราชการที่บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางพิจารณาว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งจะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือบุคลากรประเภทอื่น ที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ได้ปรับปรุงรายชื่อส่วนราชการดังกล่าว ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้รายชื่อส่วนราชการที่บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป จึงปรับปรุงรายชื่อส่วนราชการดังกล่าวโดยให้ยกเลิก “ข้อ 18.10 สถาบันพระบรมราชชนก” ในสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึง 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ
(หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)
เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
โทร. 0 2547 1350 0 2547 1941
โทรสาร 0 2547 1954


ว 7/2563 การปรับปรุงรายชื่อส่วนราชการตามหลักเกณฑ์การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้


Short URL
องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2563/การปรับปรุงรายชื่อส่วนราชการ.txt · Last modified: 2021/01/05 14:25 by thachakrits