OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2563:การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ว 5/2563 เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ที่ นร 1004/ว

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

กรกฎาคม 2563

เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 1 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้นำส่งรายชื่อปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่าง ๆ ที่ ก.พ. รับรอง เพื่อส่วนราชการทราบและใช้ประโยชน์ในการบริหาร ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณามีมติรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ตามหนังสือที่อ้างถึง รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
โทร. 0 2547 1921-7
โทรสาร 0 2547 1954Short URL
องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2563/การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.txt · Last modified: 2020/08/10 11:04 by thachakrits