OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2563:การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ

ว 1/2563 เรื่อง การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ

ที่ นร 1004/ว 1

30 มกราคม 2563

เรื่อง การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว10 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ.ได้กำหนดแนวทางการให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ โดยมีคำอธิบายแนวทางดำเนินการและรายชื่อส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เพื่อให้ส่วนราชการใช้ประกอบการดำเนินการ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้รายชื่อส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีมติให้ปรับปรุงรายชื่อส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)

เลขาธิการ ก.พ.

w1_2563.pdf

สรุปสาระสำคัญ_ว1_2563.pdf

Short URL
องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2563/การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ.txt · Last modified: 2020/08/10 10:59 by thachakrits