OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2563:ว3_2563_แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ

ว 3/2563 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ

ที่ นร 1013/ ว 3

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

29 ธันวาคม 2563

เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ และหน่วยงานของรัฐ)

อ้างถึง

  1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.2/ว 1 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2541
  2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/39192 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562


สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ก.พ. กำหนดแนวทางปฏิบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของตำแหน่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบการจัดโครงสร้างการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการ ความสัมพันธ์และการประสานงานขององค์กรระดับต่าง ๆ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกระทรวง ระดับกรม ซึ่งได้รับความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการปรับปรุงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ รูปแบบและความสัมพันธ์ คุณสมบัติและการจัดตั้ง รวมทั้งกลไกสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer : GCIO) ให้มีความเป็นปัจจุบัน และรองรับภารกิจการเป็นผู้นำในการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ดังนี้

  1. เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Management Guideline) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
  2. เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 (เรื่อง การแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวง ทบวง กรม และการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง) ในส่วนของการแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวง ทบวง กรม ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กระทรวง กรม จังหวัด คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ และหน่วยงานของรัฐทราบด้วยแล้ว
ลงนามโดย
(หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)

Short URL
องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2563/ว3_2563_แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ.txt · Last modified: 2021/01/05 14:36 by thachakrits