OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2564:ว21_2564_การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์วิธีการรับรองคุณวุฒิ

ว 21/2564 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการรับรองคุณวุฒิ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 14 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

ที่ นร 1004/ว

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
กันยายน 2564

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการรับรองคุณวุฒิ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 14 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 14 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการรับรองคุณวุฒิ เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้วิธีการรับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาในปัจจุบัน ก.พ. จึงมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองคุณวุฒิ ตลอดจนหลักเกณฑ์การกำหนดคุณวุฒิ เพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามหนังสือที่อ้างถึง ดังนี้

  1. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับรองคุณวุฒิในประเทศ ระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา-ปริญญาเอก) ตามความในข้อ 2.2 1) ย่อหน้าที่สาม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

    “- ระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา-ปริญญาเอก) ต้องเป็นหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบหรือพิจารณาว่าเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงส่งให้สำนักงาน ก.พ. เพื่อพิจารณารับรองคุณวุฒิต่อไป”

  2. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การกำหนดคุณวุฒิเพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในกรณีที่หลักฐานการศึกษามิได้ระบุวิชาเอก (Major) ที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากทางใดทางหนึ่งที่ ก.พ. กำหนดตามความในข้อ 3.2 และในรายละเอียดของระดับปริญญาโทตามความในข้อ 3.2.4 โดยให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

    “3.2 ในกรณีที่หลักฐานการศึกษามิได้ระบุวิชาเอก (Major) ที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากทางใดทางหนึ่งที่ ก.พ. กำหนด ให้ถือจำนวนหน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาในระบบทวิภาค (Semester) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยพิจารณาจากรายวิชาที่ศึกษาตามใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ดังนี้”

    “3.2.4 ระดับปริญญาโท พิจารณารายวิชาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และ/หรือพิจารณาเนื้อหา/สาระของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)
เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
โทร. 0 2547 1921 – 7
โทรสาร 0 2547 1954Short URL
องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2564/ว21_2564_การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์วิธีการรับรองคุณวุฒิ.txt · Last modified: 2021/09/22 15:43 by thachakrits