OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


Action unknown: siteexport_addpage
90years:d6

ทศวรรษที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๓๐)

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๑๘ โดยมีสาระสำคัญ คือ การแยกข้าราชการตำรวจออกจากข้าราชการพลเรือน เนื่องจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ขึ้นเป็นการเฉพาะ และปรับปรุงแก้ไขอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนให้เหมาะสมกับค่าครองชีพและให้ได้ส่วนสัมพันธ์กับอัตราเงินเดือนของข้าราชการประเภทอื่นที่ได้มีการปรับปรุงไปแล้ว

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๑๘ บางประการ เช่น แก้ไของค์ประกอบของ ก.พ. โดยให้นายกรัฐมนตรีสามารถมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธาน ก.พ. แทนได้ และเพิ่มจำนวนกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็น ๑๒ – ๑๕ คน เพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณงานของ ก.พ. ที่เพิ่มขึ้น ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการใช้ดุลพินิจในการสั่งการกรณีพิจารณาอุทธรณ์ได้ด้วย จากเดิมที่กำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องสั่งการตามคำวินิจฉัยของ ก.พ. ซึ่งบางกรณีนายกรัฐมนตรีอาจไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยนั้น

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๑๘ อีกครั้ง โดยแยกข้าราชการครูออกจากข้าราชการพลเรือนเนื่องจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูขึ้นเป็นการเฉพาะ

90years/d6.txt · Last modified: 2018/03/19 10:32 by buntarika.i