OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


start

คลังกลางความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานราชการ

ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้ออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.

คลังกลางความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานราชการ (OCSC Wiki) จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ สำนักงาน ก.พ. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด ในรูปแบบวิกิ (Wiki) เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ต้องการเผยแพร่องค์ความรู้ภายในสำนักงาน ก.พ. ให้ขยายสู่วงกว้างมากขึ้น และเป็นข้อมูลอ้างอิง ที่เชื่อถือได้ ในการปฏิบัติงานราชการ โดยในระยะแรก ได้รวบรวมองค์ความรู้ใน 5 ด้าน ได้แก่

  1. พระบรมราโชวาท
  2. องค์ความรู้สำหรับข้าราชการใหม่
  3. องค์ความรู้สำหรับข้าราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
  4. องค์ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับข้าราชการพลเรือน
  5. ฐานข้อมูลห้องสมุดสำนักงาน ก.พ.

ท่านสามารถใช้ search bar ในการค้นหาข้อมูล หรือใช้สารบัญหมวดหมู่ หรือ การจัดกลุ่มโดย tag

แนะนำหมวดหมู่

องค์ความรู้ตามหมวดหมู่
พระบรมราโชวาท พระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ 9
ข้าราชการใหม่ องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับข้าราชการใหม่
นักทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้สำหรับนักทรัพยากรบุคคล
ห้องสมุด ก.พ. ฐานข้อมูลห้องสมุดสำนักงาน ก.พ.
องค์ความรู้กฎหมาย องค์ความรู้ด้านกฎหมาย
คลังหนังสือเวียน คลังหนังสือเวียน สำนักงาน ก.พ.
การสรรหาและเลือกสรร การสรรหาและเลือกสรร
บริการด้านไอซีที งานบริการด้านไอซีที
WIki support ช่วยเหลือสำหรับนักเขียน Wiki มือใหม่
Infographics Infographics
MotionGraphics Motion graphics / Video
บทความจากผู้รับทุนฝึกอบรมระยะสั้น บทความผู้รับทุนระยะสั้น
สถิติการเข้าชม สถิติการเข้าชม

10 หน้าที่มีผู้เข้าชมสูงสุด

รายการแท็ก (tagCloud)

hipps infographic motion_graphics mp4 ก.พ.ค กฎหมายลำดับรอง_กฎ_ก.พ._พ.ร.บ._2551 กฎหมายลำดับรอง_พระราชกฤษฎีกา_พ.ร.บ._2551 กฎหมายลำดับรอง_ระเบียบ_ก.พ._พ.ร.บ._2551 กระแสคนกระแสโลก กลุ่มห้องสมุด การบริหารทรัพยากรบุคคล กำลังคนคุณภาพ ข้าราชการ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการใหม่ จริยธรรม ช่วยเหลือ ทุนรัฐบาล นักทรัพยากรบุคคล นิติกร บริการด้านไอซีที พ.ร.บ._2551 พื้นฐาน_hrm รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_2550 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_2557 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_2560 ร้องทุกข์ วิดีโอ วินัยข้าราชการ ศจ ศบส ศสล ศสส ศูนย์นักบริหารระดับสูง ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สตค สตป สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สถิติ สพข สพค สมว สวพ สำนักงาน_ก.พ สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล หนังสือเวียน หนังสือเวียน_2562 องค์ความรู้กฎหมาย อุทธรณ์ โมชั่นกราฟิก

หน้าที่เพิ่มล่าสุด

เปลี่ยนแปลงล่าสุด

start.txt · Last modified: 2021/01/04 15:28 by thachakrits