OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


tag:บริการด้านไอซีที

Media Manager

Media Files

Files in การบริหารทรัพยากรบุคคล

File

Date:
2019/08/16 13:50
Filename:
หลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ.mp4
Size:
9MB
References for:
create_page